PRIVACYSTATEMENT

Inleiding

De Stichting Museumkaart (SMK) acht uw privacy – de privacy van alle Museumkaarthouders – van groot belang. De SMK is er dan ook van overtuigd dat de bescherming van de door u aan de SMK verstrekte persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid dient te geschieden. In dit privacystatement leggen wij graag uit wat wij met uw persoonsgegevens doen. 

Verwerking van persoonsgegevens

In de wet Bescherming Persoonsgegevens is – kort gezegd - bepaald dat onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens, die zonder onevenredig grote inspanning leiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon. 
In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast. Dit is het geval als u een Museumkaart bestelt via onze website of schriftelijk of  als u - de verlenging van - uw Museumkaart betaalt. Het is ook het geval als u zich heeft geabonneerd op ons maandelijkse digitale Museumkaartmagazine). 
Het gaat daarbij om uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres, uw pasfoto, gegevens over bestellingen en betalingen en over het gebruik van de Museumkaart. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, en  om u periodiek op de hoogte te stellen van bijzondere activiteiten en aanbiedingen van de SMK en de aangesloten Musea. Wij stellen uw gegevens niet aan derden ter beschikking. 
De SMK handelt hierbij te allen tijde met inachtneming van de op dat moment geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Conform deze wet hebben wij de wijze van verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag, onder meldingsnummer M-1054116.

Inzage en correctie, afmelden

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die de SMK van u heeft. Als deze informatie niet juist, niet actueel of niet volledig is, dan kunt u ons verzoeken deze te wijzigen. U kunt daartoe contact opnemen met de Klantenservice van de SMK: klantenservice@museumkaart.nl of Stichting Museumkaart, Adresregistratie, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. Op dit adres kunt u ook terecht voor andere vragen of om door te geven dat u geen prijs meer stelt op informatie over musea en de Museumkaart. 
Stichting Museumkaart, juni 2016