Gebruikersvoorwaarden

INLEIDING

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de door de Stichting Museumkaart aangeboden dienst genaamd “MuseumkaartMatch”. Deze dienst geeft houders van een Museumkaart de gelegenheid om online andere Museumkaarthouders te ontmoeten en – indien gewenst – samen een museumbezoek te plannen. 

Deze gebruikersvoorwaarden zijn nadrukkelijk bedoeld als aanvullende voorwaarden op de Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders, zoals deze te vinden zijn op www.museumkaart.nl/gebruiksvoorwaarden. Omwille van de leesbaarheid zullen deze gebruikersvoorwaarden MuseumkaartMatch hierna: “voorwaarden MuseumkaartMatch” worden genoemd.

De voorwaarden MuseumkaartMatch zijn alleen van toepassing op de Museumkaarthouders die zich als deelnemer van MuseumkaartMatch hebben aangemeld en alleen voor de duur dat deze deelnemers gebruik maken van MuseumkaartMatch. Beëindiging van deelname aan MuseumkaartMatch geschiedt door middel van het offline zetten van het profiel. 

Naast de Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders en deze Gebruikersvoorwaarden MuseumkaartMatch dienen deelnemers aan MuseumkaartMatch er bij een bezoek aan een museum rekening mee te houden dat dit museum ook eigen voorwaarden kan hanteren (huisregels of andere bezoekersvoorwaarden). 

 

artikel 1                definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.            Deelnemer: de Kaarthouder die zich heeft aangemeld voor deelname aan MuseumkaartMatch;

b.            Kaarthouder: de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat en die hiertoe
een overeenkomst is aangaan met SMK;

c.             MuseumkaartMatch: de in deze voorwaarden bedoelde dienst van SMK, inhoudende het
aanbieden van een online ontmoetingsplek aan Deelnemers teneinde in contact te kunnen
komen met andere Deelnemers en zo mogelijk een gezamenlijk museumbezoek te plannen;

d.            Overeenkomst: de overeenkomst tussen SMK en de Kaarthouder. Deze Overeenkomst komt tot stand door aanschaf van de Museumkaart;

e.            Privacy-voorwaarden: de voorwaarden van de SMK met betrekking tot de verwerking  van persoonsgegevens, zie hiervoor https://www.museumkaart.nl/Privacystatement .

f.             SMK: de Stichting Museumkaart, zijnde de rechtspersoon die van de Museumvereniging de opdracht heeft gekregen de exploitatie van de Museumkaart te verzorgen en die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.

g.            Voorwaarden MuseumkaartMatch: deze gebruikersvoorwaarden, als aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden Museumkaart;

h.            Website: het online platform waar de in artikel 2.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.

 

artikel 2                dienstverlening


1.            MuseumkaartMatch bestaat uit het bieden van een online ontmoetingsplek om met andere Deelnemers in contact te komen en de mogelijkheid te bieden een afspraak te plannen voor het bezoeken van één of meer musea.

2.            MuseumkaartMatch wordt gratis aangeboden en is exclusief voor Museumkaarthouders.

3.            Voorwaarde voor deelname aan MuseumkaartMatch is dat de kaarthouder beschikt over een geldige en geactiveerde Museumkaart. SMK behoudt zich het recht voor om Kaarthouders, die niet langer beschikken over een geldige Museumkaart (om welke reden dan ook) onmiddellijk en zonder nadere aankondiging van deelname aan MuseumkaartMatch uit te sluiten, dan wel – uitsluitend ter beoordeling van SMK – deze deelname op te schorten.

4.            Deelname is uitsluitend mogelijk voor Kaarthouders die zich hebben geregistreerd als Museumkaarthouder op de website van SMK: www.museumkaart.nl. Het uploaden van een pasfoto is onderdeel van het registratieproces van de Museumkaart. Deze foto zal alleen gebruikt worden ter identificatie op de Museumkaart zelf. De Kaarthouder die wenst deel te nemen aan MuseumkaartMatch dient zich vervolgens op de daarvoor bestemde pagina van de Website als Deelnemer de registreren. Een pasfoto wordt daarbij niet gevraagd. MuseumkaartMatch kiest bewust voor een contactomgeving waarbij inhoud centraal staat. 

5.            Voor deelname aan MuseumkaartMatch geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.  

6.            SMK geeft geen garantie op succes voor het tot stand komen van een match,  het maken van een afspraak voor een bezoek en het verloop van een contact of ontmoeting.
  
7.            SMK kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze in de MuseumkaartMatch-omgeving van de Website beschikbaar stellen.

8.            SMK is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens (bijvoorbeeld) een kennismaking via de Website of een persoonlijke afspraak in aansluiting op een match.

 

artikel 3                beschikbaarheid


1.            SMK spant zich in om MuseumkaartMatch zoveel als mogelijk zonder beperkingen en storingen te laten verlopen. SMK kan echter niet instaan voor continue beschikbaarheid van MuseumkaartMatch.

2.            Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal SMK dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.
 

artikel 4                gedrag van deelnemers


1.            Het is de Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is de Deelnemer onder meer verboden om:

 • andere Deelnemers te benaderen in bedreigende, beledigende of neerbuigende bewoordingen;
 • een andere Deelnemer te blijven benaderen, ook als deze heeft aangegeven geen prijs te stellen op het contact;
 • onrechtmatig of aanstootgevend tekst-, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 • tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 • een profiel te gebruiken als blog, voor het plaatsen van columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet gericht zijn op datgene waarvoor MuseumkaartMatch bedoeld is: het vinden van een match voor een museumbezoek;
 • de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd.
 • het online platform te gebruiken om leden of geïnteresseerden te rekruteren voor museumgroepen, facebookpagina’s of andere (groeps)activiteiten. 

 

2.            Het is de Kaarthouder bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • anders dan Nederlandstalige teksten in het profiel op te nemen;
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • meerdere profielen per persoon in te vullen;
 • commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of SMK toe te brengen;
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.
   

3.            Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan SMK de Overeenkomst met de Deelnemer (als Kaarthouder) opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De SMK stelt de Kaarthouder op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. SMK restitueert in dat geval geen geld dat is betaald voor aanschaf van de Museumkaart en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade. 

4.            De Deelnemer accepteert dat SMK, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door de Deelnemer aangeleverde gegevens en diens gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

 

artikel 5                klachten over deelnemers; misleiding


1.            Als SMK een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt zij deze klacht en neemt zij zo nodig gepaste maatregelen, waaronder – maar niet uitsluitend – kan worden verstaan het geven van een waarschuwing of instructies, het opschorten of blokkeren van MuseumkaartMatch dan wel het beëindigen van MuseumkaartMatch voor de betreffende Deelnemer.

2.            Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij SMK, met gebruik van de op de Website staande contactgegevens. SMK spant zich in om, in geval van een ingediende klacht, binnen drie dagen op deze klacht te reageren. SMK behoudt zich het recht voor nader onderzoek te doen en – indien daarvoor reden bestaat – hoor en wederhoor toe te passen, waarbij de gegevens van klager en de Deelnemer tegen wie de klacht is gericht zoveel als mogelijk zijn geanonimiseerd. De beoordeling van de klacht is uitsluitend aan SMK en wordt schriftelijk (of per e-mail) aan de klager meegedeeld. Over de uitkomst van de klacht wordt niet nader gecorrespondeerd.

3.            Daarnaast kan SMK uit eigener beweging profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers verwijderen, aanpassen of blokkeren.
 

artikel 6                verwerking en bescherming persoonsgegevens


1.            Op het gebruik van de MuseumkaartMatch dienstverlening is de “Privacyverklaring” van de SMK van toepassing, zoals deze is gepubliceerd op de website van de SMK (www.museumkaart.nl) . Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke grond en voor welk doel. De SMK houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

2.            Als er bij SMK een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 4.1 en 4.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is SMK gerechtigd om kennis te nemen van de via de SMK tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De SMK heeft geen inzicht in en draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere communicatie tussen de Deelnemers.
 

artikel 7                 aansprakelijkheid


1.            SMK is tegenover de Deelnemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van MuseumkaartMatch, tenzij er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid welke SMK is toe te rekenen.

2.            In geval van overtreding van het bepaalde in de artikelen 4 en 6 door een Deelnemer, is de Deelnemer aansprakelijk voor eventuele schade van SMK en/of andere Deelnemers, tenzij de Deelnemer aantoont dat de verweten gedraging hem niet kan worden aangerekend. 

 

artikel 8                geschikte hardware en software


1.            Teneinde goed gebruik te kunnen maken van MuseumkaartMatch, moet de kaarthouder beschikken over de geschikte hardware en recente software waarin JavaScript functies, cookies en pop-ups zijn ingeschakeld met een bijgewerkte versie van Adobe Flash Player.

2.            Oude besturingssystemen en oude browsers worden, vanwege beveiligingsproblemen, niet ondersteund. 

 

artikel 9                slotbepalingen


1.            Deze Voorwaarden MuseumkaartMatch zijn vastgesteld op 27 maart 2017 en zijn laatstelijk aangepast op 22 mei 2018.


2.            SMK behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden MuseumkaartMatch eenzijdig te wijzigen.  Van het wijzigen van deze Voorwaarden zal tijdig mededeling worden gedaan op de Website.


3.            Op het gebruik van MuseumkaartMatch is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze dienstverlening van SMK zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.